Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. 09. 27. napjától visszavonásig

Master Language Support Szolgáltató Kft. (székhely: 99700 Szombathely, Lőportár utca 7/A/1., adószám: 32017919-2-18) a jelen adatkezelési tájékoztató keretei közt tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségének. 

Bevezető rendelkezések, a tájékoztató célja

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzíti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)  és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokat, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek tiszteletét és védelmét.
 
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató célja az Adatkezelő ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő csak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, azok előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket is:

-    jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve, 
-    a célhoz kötöttség elve,
-    az adattakarékosság elve,
-    a pontosság elve, 
-    a korlátozott tárolhatóság elve.

Az Adakezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos megőrzését garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével. 
Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat. 

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és visszaugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Elektronikus hírlevél: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás. 

Az adatkezelések jogalapjai és céljai

A személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben és annyiban lehet jogszerűen kezelni amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül a GDPR 6. cikke szerint:
•    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
•    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
•    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
•    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
•    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
•    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelőnek a tevékenysége minden fázisában vizsgálnia kell, csak olyan adatot és addig kezelhet, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Amennyiben a jogalap feltétele megszűnik, a továbbiakban az adatkezelés csak annyiban jogszerű, ha másik jogalapot tud igazolni, ennek hiányában az adatot törölni kell. 

A honlap működtetése
A szerver és tárhely szolgáltató: Webmark Europe Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 7. 3/10. 
A szerver és tárhely szolgáltató a birtokába jutott személyes adatoknak a tárolását végzi, azok felhasználására nem jogosult.

A honlapon alkalmazott cookiek-kel kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k olyan fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok mentésével megkönnyítik az online navigációt. A cookie-k segítségével a webhelyek a következőkre képesek:
•    bejelentkezve tarthatják Önt;
•    emlékezhetnek a webhelybeállításaira;
•    helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

Néhány cookie azonban a honlap bezárásával megszűnik, néhánynak pedig hosszabb a lejárati ideje.

A cookie-k jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR, az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. 

A cookie-k jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a session (munkamenet) cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k (pl. biztonsági, analitikai) esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Tájékoztatjuk, hogy az érintett az Adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat.  A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.

_gat_gtag_UA cookie: Ez egy Google Analytics cookie, amely adatokat szolgáltat a weboldal egyedi böngésző látogatásairól.

A cookie-k törlése

A weboldal által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, árajánlat kérése a weboldalon keresztül

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a weboldalon feltűntetett elérhetőségek bármelyikén felvegye vele a kapcsolatot, vagy a weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül számára üzenetet küldjön. A megadott adatok kizárólag az érdeklődővel való kapcsolattartás miatt kerülnek felhasználásra.

A kapcsolatfelvételi űrlapon az alábbi személyes adatokat kell megadni:
-    név
-    email
-    telefon
-    üzenet

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal üzemeltetője kapcsolatot létesítsen az érdeklődőkkel, számukra árajánlatot nyújtson. 

Az adatkezelés jogalapja:
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Árajánlat nyújtása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
A megadott személyes adatok a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kerülnek kezelésre. 
Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően az Adatkezelő nem őrzi tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig őrzi.
Árajánlat nyújtása esetén az adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása, amelyre a Ptk. 6:64-69. §-ai irányadók.
Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. 


Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, valamint lehetőséget nyújt a Messengeren keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő a Facebook oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. Emellett fényképriportokkal is beszámol az egyes tolmácsolási munkáiról, eseményeiről. A fényképeken természetes személyek is szerepelhetnek, azonban az Adatkezelő minden esetben figyel arra, hogy a fényképfelvételek felhasználása mások méltóságát, személyiségi jogát ne sértse, valamint minden esetben rendelkezzen az érintett önkéntes hozzájárulásával a fénykép elkészítése és közzététele tekintetében. 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével. 
A fényképek elkészítése és közzététele tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tekintettel a Ptk. 2:42.§ és 2:48.§-ában foglaltakra.

Az adatok megőrzési ideje: az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul törli a közösségi oldaláról a fényképfelvételt.

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 
A Facebook adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

LinkedIn oldallal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, szakmai életét, valamint lehetőséget nyújt a közösségi oldalon keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő a LinkedIn oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett ismerősnek jelöli az Adatkezelőt a közösségi oldalon, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

Közös adatkezelő: LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, USA.

A LinkedIn adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy .

A weboldalon megjelenített referenciákkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a weboldalán beszámol elégedett ügyfeleiről, mint referenciáiról. Az Adatkezelő az ajánlást minden esetben az érintett kifejezett, önkéntes és befolyástól mentes hozzájárulásával teszi közzé. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a honlapon megjelentetett személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit. 

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes referenciák megjelenítése. 

Az adatkezelés jogalapja:
Önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:
Az érintett neve, képviselt cége, személyes véleménye. 

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalomnak az Adatkezelő weboldaláról történő törléséig.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

A weboldalon megjelenített blogbejegyzésekkel, fényképekkel, videókkal, referenciákkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a weboldalán blogbejegyzéseket tesz közzé a mindennapi munkáiról, valamint fényképet, videofelvételt oszt meg az egyes tolmácsolási eseményekről az érintett kifejezett, önkéntes és befolyástól mentes hozzájárulásával minden esetben. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a honlapon megjelentetett képfelvételek, videófelvételek, személyes vélemények, tapasztalatok, ajánlások tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit. 

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes referenciák megjelenítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettekről készült fényképfelvételek közzététele önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Ptk. 2:42.§ és 2:48.§-a alapján.

A kezelt adatok köre:
A felvételeken beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása. 

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalomnak az Adatkezelő weboldaláról történő törléséig.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

A fordítói csapat bemutatása

Az Adatkezelő betekintést enged nyerni a weboldalán a fordítói csapatába az érdeklődők számára, hiszen az egyes kollégákról fényképet, bemutatkozást tesz közzé, ezáltal személyesebbé téve az általa nyújtott szolgáltatást. A bemutatkozást minden esetben az érintett tolmács önkéntes, és befolyástól mentes hozzájárulásával teszi közzé.
 
Az adatkezelés célja: A fordítói csapat bemutatása, személyes bemutatkozás, fénykép közzététele.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintettekről készült személyes bemutatkozás, valamint a fényképfelvételek közzététele önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Ptk. 2:42.§ és 2:48.§-a alapján.

A kezelt adatok köre:
A felvételeken beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása, bemutatkozása. 

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalomnak az Adatkezelő weboldaláról történő törléséig.

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

A weboldalon elhelyezett hivatkozások

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett linkekre kattintva az érdeklődőnek lehetősége nyílik arra, hogy az Adatkezelő partnereinek  weboldalait megtekintsék. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az Adatkezelő részéről nem történik adatkezelés. A közös adatkezelés annyiban valósul meg a weboldal tulajdonosokkal, amennyiben az érintett a weboldal honlapon elhelyezett hivatkozásra kattint és az átirányítja a www.kocosmuveszet.webnode.hu, a www.webmark.hu, valamint a www.ohrtibor.hu oldalakra. 

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 
Meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben legalább:

a)     ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b)     közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c)     ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d)     ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

Az érintett tájékoztatásának kötelezettsége a GDPR 34. cikke szerint

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)     az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)     az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)     a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

Az érintettet megillető jogok a GDPR szerint:

Az adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelőn keresztül:

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, 
– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 
– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
- élhet az adathordozhatóság jogával
– az adatkezelés korlátozását kérheti.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy – milyen célból kezeli, – mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról), – mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), – milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, – a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, – harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, – az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, – jogorvoslati lehetőségeiről. A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a munkáltató, mint adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben az adatkezelő a törvényi felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor az adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az érintettet értesíti. 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak: 
– az érintett hozzájárulásával,
 – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 – más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben az adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, abban az esetben a társaság képviselőjét keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül. Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest. Pf. 9.)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Amennyiben az Adetkezelő Facebook oldalával kapcsolatban tapasztalja, hogy megsértették az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítették valamely kérelmét, személyes adatait a Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) kezeli. Emiatt az ügyben eljárni az ír adatvédelmi hatóság jogosult, így panaszával az ír Data Protection Commission –hoz (21 Fitzwilliam Square, South Dublin 2, D02 RD28, Ireland) forduljon.